Logo Llywodraeth Cynulliad Cymru

croeso i rifyn 18

Gyda’r tymor newydd wedi dechrau erbyn hyn gyda phob tiwtor, mae’n siŵr, yn ystyried y dulliau sydd wrth law, mae’n fwy perthnasol nag erioed felly mai ‘Dulliau Dysgu’ yw thema’r rhifyn hwn. Emyr Davies sydd yn rhoi sylw manwl i Ddrilio wrth i Ioan Talfryn sôn am Ddad-Awgrymeg. Byddwn yn parhau â’r thema hon yn y rhifyn nesaf hefyd a’r gobaith yw adeiladu ar y rhagflas cychwynnol hwn drwy gynnwys yn rhifyn mis Tachwedd ail ran yr erthygl ar Ddad-Awgrymeg, yn ogystal â chynnwys erthygl am weledigaeth un o fawrion y Gymraeg am y maes Cymraeg i Oedolion, sef Bobi Jones. 

splatUn arall o drysorau’r rhifyn hwn yw darn gan Steve Morris ar Ddatblygu Geirfa Graidd. Cafodd gyfle i rannu ei wybodaeth am yr eirfa graidd yng Nghynhadledd ALTE yn Krakow eleni.  

splatCawn straeon am rai o’n dysgwyr tramor wrth i Chris Reynolds deithio i America gyda Chymdeithas Madog, ac wrth i Clare Whitehouse rannu ei phrofiadau yn y Wladfa. Rhaid sôn am y Steddfod wrth gwrs, a llongyfarchwn Kay Holder ar ei llwyddiant, yn ogystal ag enillydd Tlws Coffa Elvet a Mair Elvet Thomas. Bu CBAC yn brysur yn Eisteddfod 2011 hefyd yn cyflwyno Tystysgrifau i rai dysgwyr, a thybed a wyddoch chi pa diwtor a Urddwyd eleni ynghyd â nifer o’r dysgwyr?

Rydym hefyd yn sôn am Adnoddau yn y rhifyn hwn gan roi sylw i un o’r datblygiadau diweddar mwyaf cyffrous, sef y cwrs Cymraeg i’r Teulu, ac mae Philippa Gibson yn esbonio pam ei bod hi’n Taclo’r Treigladau.

cystadleuaeth
Ewch i’r adran Gystadleuaeth os hoffech ennill copi o’r llyfr cwrs newydd, sef Cymraeg i’r Teulu, yn ogystal â phecyn o gardiau fflach.

Yn ogystall, cawn Newyddion o’r canolfannau a chawn wybod hefyd o’r Proffil Tiwtor ai dyma’r tiwtor CiO cyntaf erioed i ymddangos ar Pobol y Cwm!

llun clawrDeunydd dysgu
Peidiwch anghofio am yr adran Deunydd Dysgu ac ewch i chwilota am ddeunydd ar gyfer pob lefel. Y tro hwn, ymysg pethau eraill, mae gennym dasgau’n ymwneud â’r Treiglad Meddal ac mae’r taflenni’n barod i’w hargraffu a’u defnyddio yn eich dosbarthiadau. Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu adnoddau ac mae croeso i unrhyw un gysylltu os oes gennych chithau hefyd adnoddau i’w rhannu.

Bydd rhifyn nesaf Y Tiwtor ym mis Tachwedd yn rhifyn arbennig iawn gan mai dyna fydd y rhifyn olaf cyn dyfodiad y Moodle cenedlaethol. Mwy o fanylion i ddod!
 splat          

pob hwyl!

llinell