Logo Llywodraeth Cynulliad Cymru

Hygyrchedd

Anelwn at ddarparu gwefan sy’n hygyrch i’w holl ymwelwyr. Mae Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995 yn dweud yn ddiamwys fod yn rhaid i wefannau sector preifat a chyhoeddus fod yn hygyrch yng nghyswllt darpariaeth gwasanaethau ar-lein.

Ymdrechwn i gydymffurfio â phob nod hygyrchedd ar gyfer Blaenoriaeth 1 a 2 mewn perthynas â’r wefan hon, yn ôl gofynion Consortiwm y We Fyd Eang (W3C) a Menter Hygyrchedd y We (WAI). Mae WAI yn hybu elfen gref o ddefnyddioldeb ar gyfer y rhai hynny sydd ag anableddau. Mae W3C yn hyrwyddo arfer da ymysg cymuned y We gyda mentrau megis WAI  (http://www.w3.org/WAI/) Canllawiau Hygyrchedd Cyswllt y We 1.0.

Wrth ddylunio’r wefan rhoddwyd ystyriaeth i’r canllawiau hygyrchedd canlynol:

Cylchgrawn ar-lein cyfrwng Cymraeg yw hwn ar gyfer tiwtoriaid sy’n dysgu Cymraeg i Oedolion. O ganlyniad, nid oes fersiwn Saesneg ar gael.

This is a Welsh medium on-line magazine which provides resources for Welsh for Adults tutors. Consequently, there is no English version.

Am ragor o wybodaeth, neu os dymunwch roi adborth fel y medrwn barhau i wella hygyrchedd y wefan hon, yna cysylltwch â ni ar  cymraegioedolion@cbac.co.uk neu drwy ffonio 029 2026 5007.