Logo Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cyflwyniad i Asesu Siarad

Cwrs ALTE Tachwedd 9 - 10, 2009

llinell

logo ALTEDr Lynda Taylor, ymgynghorydd ar gyfer arholiadau Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill, Prifysgol Caergrawnt oedd tiwtor y cwrs dau ddiwrnod hwn, a gynhaliwyd ym Maynooth, Iwerddon. Cwrs rhagarweiniol oedd hwn, oedd yn canolbwyntio ar agweddau ymarferol asesu ac yn edrych ar rai problemau gweinyddol y dylid eu hystyried wrth asesu siarad. Trafodwyd egwyddorion sylfaenol cynllunio profion siarad a chafwyd sesiynau manwl ar gynllunio a chynhyrchu profion, dilysu profion, y broses farcio a fframweithiau marcio.

Wrth asesu iaith dyn ni’n ceisio mesur nodwedd anweladwy, sef gallu ieithyddol, a rhaid i ni wneud hynny ar sail ‘ymddygiad arsylladwy’ mewn sefyllfa asesu iaith h.y. cyflawniad unigolyn mewn prawf neu arholiad. 

Wrth greu prawf rhaid bod yn ymwybodol o’r gallu ieithyddol y gellir ei ddisgwyl gan ddysgwyr ar y lefelau gwahanol.  Rhaid ystyried yr hyn y dylai’r ymgeiswyr allu ei wneud yn yr iaith darged h.y. dylai’r prawf adlewyrchu defnydd real yr ymgeiswyr o iaith mewn bywyd go iawn.  Dylem gynllunio profion siarad fel bod cyflawniad unigolyn yn y prawf yn adlewyrchu ei ddefnydd o’r iaith darged yn gyffredinol tu allan i’r sefyllfa brawf. 

Mae defnyddioldeb prawf yn dibynnu ar:

Wrth gynllunio prawf rhaid ystyried: nodweddion corfforol/ffisiolegol, seicolegol a phrofiad yr ymgeiswyr; a ydy’r prosesau ymenyddol angenrheidiol ar gyfer cwblhau tasgau’r prawf yn briodol, ac a ydy nodweddion tasgau’r prawf yn briodol ac yn deg i’r ymgeiswyr.

Mae sawl ffordd o brofi gallu llafar a cheir dewis eang o’r math o dasg y gellir ei defnyddio e.e.

Mae manteision ac anfanteision ynghlwm wrth bob un, wrth gwrs, ac mewn arholiad ffurfiol defnyddir sawl tasg wahanol. 

Mae siarad yn elfen bwysig iawn o allu ieithyddol ac felly rhaid ei brofi, ond gall fod yn anodd sicrhau bod y marcio’n ddibynadwy.  Fel arfer defnyddir fframwaith marcio sy’n cynnwys disgrifiadau sy’n crynhoi gallu’r ymgeisydd yn ôl graddau gwahanol; bydd pob marciwr yn dilyn y fframwaith fel eu bod yn marcio mewn ffordd debyg i’w gilydd a bod cysondeb yn y marciau.  Mae sgôr ymgeisydd mewn prawf llafar yn fwy dibynadwy os ydy’r prawf wedi cael ei farcio gan sawl marciwr ond wedyn rhaid ystyried ymarferoldeb hynny. Yn yr arholiadau Cymraeg i Oedolion bydd ail, neu weithiau drydydd, arholwr yn gwrando ar sampl o’r tapiau i sicrhau eu bod wedi’u graddio’n deg ac yn gyson. 

Mae modd marcio mewn dull holistig neu analytig a defnyddir fframwaith gyda’r ddau ddull:

Roedd y cwrs yn arbennig: perthnasol, defnyddiol a diddorol. Dim ond braslun ohono dw i wedi’i roi i chi, ond pe hoffech wybodaeth ychwanegol basai’r llyfrau canlynol yn ddefnyddiol:

Taylor, L. (Gol.) Examining speaking: Research and practice in assessing second language speaking. Cambridge: UCLES/Cambridge University Press, (i’w gyhoeddi’n fuan).

Weir, C.J. Language Testing and Validation: an Evidence-Based Approach. Palgrave Macmillan, 2005.

Luoma, S Assessing Speaking. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Hoffwn ddiolch i CBAC am y cyfle i fynychu’r cwrs.

 

Janette Jones

llinell