Logo Llywodraeth Cynulliad Cymru

Newyddion Canolfan Morgannwg

llinell

Teitl Cymraeg i'r Gweithle

Brecwast Busnes
Cynhaliwyd Brecwast Busnes ar gyfer cyflogwyr er mwyn hyrwyddo dosbarthiadau Cymraeg yn y Gweithle yng Ngwesty Parc Treftadaeth y Rhondda ddiwedd mis Tachwedd. Daeth 14 o gyflogwyr gwahanol i wrando ar anerchiadau gan gyflogwyr sydd eisoes yn cynnal gwersi yn y gweithle, ac i ddod i wybod mwy am y canllawiau hyfforddiant newydd a gyhoeddwyd y llynedd. Yr hyn y ceisir ei ddangos yw’r angen i fod o ddifrif am hyfforddiant – ei bod yn bosib gwneud gwahaniaeth ond bod angen ymrwymiad o du’r Ganolfan a’r cyflogwr.  Costiodd y digwyddiad tua £1000 ac amser a ddengys a fydd yn dwyn ffrwyth.  Ar y llaw arall, gall fod yn gostus iawn rhoi hysbyseb mewn papur newydd ac ystyriwyd y brecwast hwn yn ddull gwahanol o farchnata.

 

Deunyddiau
Mae maes iechyd yn uchel ar yr agenda ar hyn o bryd ac mae un o staff y Ganolfan, Jane Davies, wrthi’n gweithio trwy werslyfr Mynediad yn addasu rhai o’r gweithgareddau, yn ychwanegu geirfa byd iechyd, ac yn cyflwyno ambell i ddril newydd o fewn cyd-destun maes iechyd.

Dyma enghraifft o ddwy ddeialog y mae wedi’u paratoi:

llinell

Deialog yn yr ysbyty   (Uned 2 CBAC)

A: Bore da. Nyrs Bevan dw i. Pwy dych chi?

B: Mrs Williams. Mair Williams. Sut dych chi, Nyrs Bevan?

A: Da iawn, diolch. Ond sut dych chi y bore ’ma?

B: Gweddol, diolch. 

A: Braf cwrdd â chi, Mrs Williams. Arhoswch yma am Doctor Jones, os   
    gwelwch yn dda!

Geirfa:
ond  -  but
arhoswch yma  -  wait here
os gwelwch yn dda  -  please

llinell

Deialog yn y feddygfa  (Uned 3 CBAC) 

Derbynnydd: Wel helo Mrs Jones. Sut dych chi heddiw?

Mrs Jones: Eithaf da, diolch. Sut dych chi?

Derbynnydd: Da iawn, diolch. Beth yw’ch enw cyntaf, Mrs Jones?

Mrs Jones:  Nia. Nia Jones

Derbynnydd: A ble dych chi’n byw nawr?

Mrs Jones: Dw i’n byw yn y Porth

Derbynnydd: Beth yw’ch cyfeiriad chi?

Mrs Jones: 3, Station Terrace, Llwyncelyn

Derbynnydd: Dych chi’n gweithio o hyd?

Mrs Jones: Ydw, dw i’n gweithio fel nyrs yn ysbyty Llwynypia.

Derbynnydd: Diolch, Mrs Jones. Eisteddwch. Chi sy nesaf!

llinell

Geirfa:
Eisteddwch  -  Sit down!
Chi sy nesaf   -  You’re next!

llinell